Statut

STATUT
FUNDACJI „Z GÓRKI”

§ 1
Nazwa i siedziba

Fundacja pod nazwą „Z GÓRKI”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
– Michała Zawadzkiego
– Grzegorza Smykę
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Glińskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Jaworzyńska 7 lok. 7, w dniu 11.09.2014 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.

§ 2
Majątek
Majątek Fundacji stanowi:
Fundusz założycielski wskazany w akcie założycielskim Fundacji.
Nieruchomości i ruchomości pochodzące z darowizn i spadków oraz nabyte przez Fundację,
Środki finansowe pochodzące z :
– subwencji, darowizn, zapisów, spadków od osób i instytucji z kraju i z zagranicy
– praw majątkowych nabytych w toku działalności
– odsetek z lokat bankowych
– udziałów i akcji w spółkach.
§ 3
Cele Fundacji
Propagowanie kultury fizycznej i sportu.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
Propagowanie biegania.
Propagowanie turystyki górskiej.
Organizacja zawodów sportowych i propagowanie rywalizacji fair play.
Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
Zwiększanie atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej na obszarze pięciu następujących województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.
Wzrost zainteresowania turystyką rowerową uprawianą na terenie Polski Wschodniej.
Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Aktywizacja osób z nadwagą i otyłością.

§ 4
Sposoby realizacji celów

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
– Wspieranie, rozwój i promocję sportu, kultury fizycznej, ochrony przyrody, postaw ekologicznych.
– Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej, sportu, zawodów i rywalizacji sportowej  jako przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym: cukrzyca nadwaga, otyłość, choroby układu krążenia i nowotwory.
– Wspieranie, rozwój i promocję  turystyki górskiej.
– Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez promocje turystyki na obszarze Polski Wschodniej.
– Promocje klubów i organizacji sportowych.
– Prowadzenie działalności szkoleniowej, seminaryjnej i  wydawniczej  w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.
– Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu, turystyki górskiej, ochrony przyrody, postaw ekologicznych, agroturystyki.
– Organizowanie, prowadzenie i finansowanie rozgrywek sportowych, zwodów sportowych, turniejów sportowych, konkursów w tym organizowanych przez inne podmioty.
– Organizowanie, prowadzenie i finansowanie imprez o charakterze masowym.
– Szkolenie trenerów, organizowanie kursów dokształcających i podnoszących kwalifikacje.
– Organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym dzieciom i młodzieży.
– Nabywanie, budowę, rozbudowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie, reklamę i promocję ośrodków sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych oraz infrastruktury sportowej i agroturystyki.
– Zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych, we współzawodnictwie sportowym.
– Organizowanie, prowadzenie i finansowanie obozów i zgrupowań szkoleniowo-sportowych, w tym organizowanych przez inne podmioty.

§ 5
Zarząd

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd Fundacji składa się z dwóch członków Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
– Pierwszym Prezesem Zarządu jest Michał Zawadzki.
– Pierwszym Wiceprezesem Zarządu jest Grzegorz Smyka.
Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
– śmierci członka Zarządu;
– rezygnacji złożonej na piśmie.
W przypadku śmierci Prezesa Zarządu lub rezygnacji złożonej na piśmie przez Prezesa Zarządu, nowym Prezesem Zarządu zostaje Wiceprezes Zarządu, który powołuje nowego Wiceprezesa Zarządu.
Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Fundacji.
Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz do roku.
O posiedzeniu Zarządu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Zarządu nie później niż tydzień przed terminem posiedzenia.
Zarząd podejmuje uchwały większością głosów.
Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
Członkowie Zarządu swoje funkcje mogą pełnić w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy określające prawa i obowiązki członków Zarządu.
Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę Zarząd może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.
Oświadczenia woli, w tym w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań, składa dwóch następujących członków Zarządu Fundacji działających łącznie:
– Prezes Zarządu  i Wiceprezes Zarządu.
Zarząd większością głosów może powoływać pełnomocników do dokonywania określonych w pełnomocnictwie czynności prawnych oraz reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi.

§ 6
Zmiany statutu Fundacji

Zarząd może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu, w tym celów fundacji większością głosów
Zarząd może jednogłośnie postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku temu przyczyny, tj. osiągnięte zostaną cele Fundacji lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
W wypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Zarządu, Zarząd podejmuje uchwałę o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji.
Statut niniejszy został ustalony przez Fundatora zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 8 września 2014 r. i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.